ආදරේ කරන්න කෙනෙක් හොයාගන්න රහස මෙන්න


ඔයාට කැමති වයසක කැමති ප්‍රදේශයකින් ආදරේ කරන්න Chat කරන්න යාලුවෙක් යෙහෙලියක් හොයාගන්න ක්‍රමයක්
කරන්න තියෙන්නේ #775*816# Dial කරලා ඔයාගේ නම වයස දීල Register වෙන්න..
ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕනෑතරම් යාලුවෝ යෙහෙළියෝ ඔයාට ගැලෙපන වයසකින් ඕන ප්‍රදේශයකින් හොයාගන්න..
දවසටම යන්නේ රු3+tax විතරයි. Dialog සහ Hutch පාරිබෝගිකයන්ට පමණයි.

ආදරේ කරන අයට ලොකු Chance එකක් දවසම පැය 24 පුරා මල් කඩන්න Chat කරන්න SMS කරන්න
මේ සේවාව මගින් පුළුවන්… ලොකුම වාසිය තමයි දවසටම යන්නේ රු 3+tax පමණයි.
ඕනෑම Dialog හෝ Hutch දුරකථනයකින් #775*812# Dial කරලා
අංක 1 ඔබල Register වෙන්න තියෙන්නේ හරිම ලේසි වැඩේ..
මේක Smart ෆෝන් එකක් නැති උනත් කරන්න පුළුවන්..


ආදරේ කරන්න කෙනෙක් හොයාගන්න රහස මෙන්න

log in

reset password

Back to
log in